Lietuvių

Nors jūsų įrenginys šiai atsisiuntimo paslaugai nepritaikytas, juo galima peržiūrėti atsisiuntimo informaciją. Nuorodas failams atsisiųsti įmanoma gauti el. paštu, kad atsisiųsti būtų galima kompiuteriu.

D6 integruota programinė įranga

Pasirinkite operacinę sistemą.

 • Windows
 • Mac OS

Ši programinės įrangos naujinimo programa yra skirta aukščiau paminėtam kliento turimam įrenginiui („paveiktas produktas“) ir teikiama tik patvirtinus žemiau pateiktą sutartį. Pasirinkus „Priimti“ ir paspaudus „Atsisiųsti“, laikoma, kad sutinkate su sutarties sąlygomis. Prieš atsisiųsdami, įsitikinkite, kad supratote sutarties sąlygas.

 • • Ši paslauga skirta atsisiųsti programinei įrangai, kurią naudojant įdiegiama nauja fotoaparato D6 integruotos programinės įrangos C versija 1.51. Prieš tęsdami pasirinkite fotoaparato SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) ir patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją. Jei nurodyta integruota programinė įranga jau įdiegta, jums nereikės atsisiųsti ir įdiegti šio naujinio.
 • • Į šį naujinį sudėti visi ankstesnių naujinių pakeitimai.
 • • Prieš tęsdami perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.50 nuo 1.51
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Jei esant nustatytai [PHOTO SHOOTING MENU] (fotografavimo meniu) funkcijos [Flicker reduction] (mirgėjimo mažinimas) > [Flicker reduction setting] (mirgėjimo mažinimo nustatymas) parinkčiai [Enable] (įjungti) fotografavimo metu diafragma būdavo sumažinama fotoaparato valdikliu, kuriam priskirta ryškumo gylio peržiūros funkcija, arba diafragmos mažinimo mygtuku, įtaisytu PC objektyve, fotoaparatas retais atvejais nustodavo reaguoti ir viršutiniame valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje atsirasdavo pranešimas „Err“ (klaida).
  • - Jei norint išjungti didinimo atkuriant funkciją būdavo dukart paliečiamas ekranas, pasibaigus delsos trukmei, nustatytai [CUSTOM SETTING MENU] (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinio nustatymo c4 [Monitor off delay] (ekrano išjungimo delsa) > [Playback] (atkūrimas) parinktimi, ekranas automatiškai neišsijungdavo.
  • - Paslinkus objektyvo AI AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED virpesių mažinimo režimo jungiklį iš padėties „ON“ į padėtį „OFF“ išsijungdavo fotoaparato, prie kurio prijungtas šis objektyvas, automatinio fokusavimo funkcija.
Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.40 nuo 1.50
 • • Sąrankos meniu papildytas parinktimi [USB]. Daugiau informacijos pateikiama Papildomas programinės įrangos naujinimo vadovas.
 • • Kai pasirinktinio nustatymo f3 [Custom controls] (pasirinktinės valdiklių funkcijos), esančio [CUSTOM SETTING MENU] (pasirinktinių nustatymų meniu), parinktimi funkcija [Recall shooting functions] (iškviesti fotografavimo funkcijas) priskiriama valdikliui, ją galima naudoti, kol fotoaparatas per USB sujungtas su įrenginiu, kuriame paleista tam tikra programėlė, pavyzdžiui, NX Tether arba NX MobileAir.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.33 nuo 1.40
 • • „i“ meniu papildytas elementu Select all to send (wired LAN/WT) (parinkti viską siuntimui (laidiniu LAN/belaidžiu ryšiu)), kurį parinkus įkėlimui pažymimos visos nuotraukos, atitinkančios tuo metu parinkto atkūrimo filtro kriterijus.
 • • Pakeista, kaip veikia mygtukai, kuriais žymimos įkėlimui skirtos nuotraukos, kai fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio arba FTP serverio:
  • - Nuotraukas, kurias įkelti reikia pirmiausia, dabar galima žymėti laikant paspaustą mygtuką OK ir spaudžiant kryptinio valdiklio kairiąją pusę.
  • - Jei laikant paspaustą mygtuką OK spaudžiama kryptinio valdiklio vidurinė dalis, dabar pažymimos nuotraukos, kurioms įkėlimo pirmumas netaikomas.
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Automatinio baltos spalvos balanso funkcija veikdavo ne taip, kaip turėtų, jei (a) baltos spalvos balanso nebūdavo tarp nustatymų, iškviečiamų naudojant CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinį nustatymą f3 (Custom controls (pasirinktinės valdiklių funkcijos)) > Recall shooting functions (iškviesti fotografavimo funkcijas) arba jei (b) operacija Recall shooting functions (hold) (fotografavimo funkcijų iškvietimas (laikyti)) būdavo atliekama ekspoziciją ir baltos spalvos balansą užfiksavus valdikliu, kuriam CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinio nustatymo f3 (Custom controls (pasirinktinės valdiklių funkcijos)) parinktimi priskirta funkcija AE/AWB lock (hold) (AE/AWB fiksavimas (laikyti)).
  • - Jei esant nustatytai didžiausiai diafragmai, tiesioginės peržiūros vaizdui priartinti būdavo paspaudžiamas peržiūros mygtukas, nustatyta diafragmos vertė būdavo anuliuojama.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.32 nuo 1.33
 • • Išspręsta problema, dėl kurios labai retais atvejais vienu užrakto atleidimo mygtuko spustelėjimu viena po kitos būdavo padaromos dvi nuotraukos, nors būdavo nustatytas atleidimo režimas Single frame (vienas kadras).
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.31 nuo 1.32
 • • Išspręsta problema, dėl kurios, kai užrakto atleidimo mygtukas būdavo spaudžiamas darant portretuojamo objekto kadrų seriją, labai retais atvejais nesuveikdavo užrakto atleidimo funkcija.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.30 nuo 1.31
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Jei pasibaigus budėjimo laikmačio laikui fotoaparatas būdavo prižadinamas paspaudžiant valdiklį, pavyzdžiui, AF-ON, labai retais atvejais pasikeisdavo fotoaparato nustatymai arba fotoaparatas pradėdavo fotografuoti nespaudžiant užrakto atleidimo mygtuko.
  • - Esant įjungtam nepertraukiamo atleidimo režimui, padarius nuotraukų seriją, arba esant įjungtam vieno kadro atleidimo režimui, iš eilės be pertraukų padarius nuotraukų seriją, labai retais atvejais užrakto atleidimo funkcija nustodavo reaguoti.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.20 nuo 1.30
 • • Pasirinktinių nustatymų meniu papildytas elementu b8 Keep exp. when f/ changes (stabilizuoti ekspoziciją, kai keičiamas f skaičius). Jei nustatyta fotografavimo meniu parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) > Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO jautrumo valdymas) parinktis Off (išjungta) ir įjungtas režimas M, atliekant tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui, prijungiant skirtingo diafragmos reikšmių diapazono objektyvą, diafragmos reikšmė gali netikėtai pasikeisti. Jei nustatyta parametro Keep exp. when f/ changes (stabilizuoti ekspoziciją, kai keičiamas f skaičius) parinktis yra ne Off (išjungta), fotoaparatas esamą ekspozicijos vertę stabilizuos reguliuodamas užrakto greitį arba ISO jautrumą.

  Kiti veiksmai, kuriuos atliekant veikia ekspozicijos stabilizavimo funkcija:

  • - židinio nuotolio reguliavimas objektyvais, kurių didžiausios diafragmos reikšmė esant didžiausiam ir mažiausiam židinio nuotoliui yra skirtinga,
  • - telekonverterio prijungimas ir
  • - fokusavimo atstumo keitimas, kai prijungtas mikroobjektyvas.
 • • Pagerintas automatinio fokusavimo funkcijos veikimo patikimumas.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.11 nuo 1.20
 • • Į pasirinktinio nustatymo f3 Custom controls (pasirinktinės valdiklių funkcijos) parinkčių sąrašą įtraukta parinktis Recall shooting functions (hold) (fotografavimo funkcijų iškvietimas (laikyti)). Priskyrus šią funkciją kuriam nors valdikliui, kai įjungtas fotografavimo žiūrint per vaizdo ieškiklį režimas, vieną kartą spustelint valdiklį galima iš atminties iškviesti anksčiau įrašytas parametrų, pavyzdžiui, ekspozicijos ir matavimo, parinktis. Anksčiau įrašytas parinktis atnaujinti galima valdiklį paspaudžiant dar kartą. Recall shooting functions (hold) (fotografavimo funkcijų iškvietimas (laikyti)) galima priskirti šiems valdikliams: Preview button (peržiūros mygtukas), Fn1 button (Fn1 mygtukas), Fn2 button (Fn2 mygtukas), Fn button for vertical shooting (vertikalaus fotografavimo Fn mygtukas), AF-ON button (AF-ON mygtukas), Sub-selector center (papildomo valdiklio vidurinė dalis), AF-ON button for vertical shooting (vertikalaus fotografavimo AF-ON mygtukas), Movie record button (filmavimo mygtukas) arba Lens focus function buttons (objektyvo fokusavimo funkcijos mygtukai).
 • • Pasirinktinių nustatymų meniu papildytas elementu f13 Prefer sub-selector center (pirmumą teikti papildomo valdiklio vidurinei daliai). Jei numatytieji nustatymai nepakeisti, papildomu valdikliu fokusavimo taško padėties nustatyti neįmanoma, kai šio valdiklio vidurinė dalis laikoma paspausta, tačiau nustačius parametro Prefer sub-selector center (pirmumą teikti papildomo valdiklio vidurinei daliai) parinktį Off (išjungta) galima laikyti paspaustą vidurinę dalį ir tuo pačiu metu spaudžiant papildomą valdiklį aukštyn, žemyn, į kairę ar į dešinę keisti fokusavimo taško padėtį. Pavyzdžiui, papildomo valdiklio vidurinei daliai galima priskirti funkciją AF-area mode (AF sričių režimas). Tokiu atveju, kol vidurinė dalis atlieka AF-area mode (AF sričių režimas) parinkimo funkciją, papildomu valdikliu galima nustatyti fokusavimo taško padėtį.
 • • Į pasirinktinio nustatymo a17 Focus point options (fokusavimo taškų parinktys) įtraukta parinktis Focus point selection speed (fokusavimo taško parinkimo sparta). Spartą, kuria pereinama nuo vieno fokusavimo taško prie kito esant įjungtam fotografavimo žiūrint per vaizdo ieškiklį režimui, kai papildomas valdiklis arba kryptinis valdiklis laikomas paspaustas aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę, galima nustatyti Normal (standartinė), High (didelė) arba Extra high (labai didelė).
 • • Įverčiai didinimo atkuriant metu nuo šiol rodomi visą laiką, net jei nustatyta atkūrimo rodinio parinktis None (image only) (jokių duomenų (tik nuotrauka)).
 • • Nuo šiol fotoaparatas patikimiau fokusuoja prastai apšviestų nekontrastingų objektų vaizdą, kai nustatyta AF-area mode (AF sričių režimas) parinktis dinaminės srities AF.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.10 nuo 1.11
 • • Išspręstos toliau nurodytos problemos:
  • - Jei kintamojo židinio objektyvui, kuriam verčių anksčiau neįrašyta, AF būdavo tikslinamas vienai židinio nuotolio (mažiausio arba didžiausio) padėčiai, kitai židinio nuotolio padėčiai vertė būdavo įrašoma neteisingai. Išsprendus šią problemą pakeista veiksmų seka.
  • - Jei radijo AWL signalais būdavo valdomi du nuotoliniai blykstės įrenginiai ar daugiau, i-TTL blykstės valdymo funkcijai reguliuojant blykstės galią nebūdavo atsižvelgiama į toliau nurodytų parinkčių vertes:
   • ▹ blykstės kompensavimo vertę,
   • ▹ ekspozicijos kompensavimo vertę (jei nustatyta CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinio nustatymo e3 Exposure comp. for flash (blykstės ekspozicijos kompensavimas) parinktis Entire frame (visas kadras)),
   • ▹ fotografavimo serijomis su skirtingomis blykstės reikšmėmis žingsnelio vertę arba
   • ▹ fotografavimo serijomis su skirtingomis ekspozicijos/blykstės reikšmėmis žingsnelio vertę
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.00 nuo 1.10
 • • Dabar jungiantis prie belaidžių tinklų per belaidį siųstuvą WT-6, prijungtą prie fotoaparato, galima rinktis pagrindinio SSID dažnių juostą (2,4 arba 5 GHz). Juosta nurodyta ryšio sudarymo vediklio tinklo parinkimo dialoge ir, sudarius ryšį, rodinyje Wired LAN/WT (laidinis LAN/WT).
 • • Automatinio fokusavimo funkcija patobulinta, kad geriau veiktų, kai fotografuojama žiūrint per vaizdo ieškiklį.
 • • Fokusavimo taško parinkimo funkcija dabar veikia sklandžiai, net jei naudotojas staiga pakeičia kryptinio valdiklio arba papildomo valdiklio kryptį.
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Automatinio fokusavimo funkcijos rezultatai su kai kuriais AF-S objektyvais, kurių didžiausia diafragma būdavo didesnė už f/2,8, kartais būdavo neprognozuojami.
  • - Jei būdavo sudaromas ryšys su eternetu, tinklo indikatorius, užuot mirksėjęs, likdavo šviesti.
  • - Su belaidžiu siųstuvu WT-6 būdavo neįmanoma prisijungti prie belaidžių tinklų, į kurių SSID būdavo įtrauktas tarpas, kabliataškis (“;”), ampersendas (“&”) arba kairinis brūkšnys (“\” arba “¥”, jei taikoma JIS ženklų sistema).
  • - Per didelės arba per mažos ekspozicijos rodikliai vaizdo ieškiklyje būdavo apgręžiami, jei būdavo nustatoma CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinio nustatymo f9 (Reverse indicators (apgręžti rodiklius)) parinktis +0-.
  • - Ekspozicijos rodiklių rodmenys atsinaujindavo lėtai, kai užrakto greitis, diafragma ar ISO jautrumas būdavo reguliuojami pagrindinių arba papildomų komandų ratuku.
  • - Jei esant nustatytai CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinio nustatymo a5 (Store points by orientation (įrašyti taškus pagal orientaciją)) parinkčiai Focus point and AF-area mode (fokusavimo taškas ir AF sričių režimas) budėjimo laikmačio laikas pasibaigdavo fotoaparatą laikant statmenai (vertikaliai) ir fotoaparatas būdavo paverčiamas į gulsčią (horizontalią) padėtį prieš įsijungiant budėjimo laikmačiui, fotoaparatas negrąžindavo AF sričių režimo, kuris buvo parinktas esant gulsčiai padėčiai, bet pereidavo prie AF sričių režimo, kuris buvo parinktas fotoaparatą laikant statmenai.
  • - Toliau nurodytose vietose pateikiami likusių kadrų skaičiaus rodmenys, ištrynus nuotraukas, atsinaujindavo pavėluotai:
   • • likusių kadrų skaičius, rodomas viršutiniame valdymo pulte, kai fotoaparatas išjungtas, ir
   • • kadrų skaičiaus rodmenys galiniame valdymo skydelyje, kai būdavo nustatyta CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinio nustatymo d12 (Rear control panel (galinis valdymo skydelis)) parinktis Frame count (kadrų skaičius).
  • - Į elemento AF fine-tuning options (AF tikslinimo parinktys) skiltį būdavo galima įrašyti tik vieną objektyvo AF-S NIKKOR 180–400 mm f/4 E TC1,4 FL ED VR tikslinimo verčių rinkinį: naudotojai galėjo įrašyti vertes, taikomas objektyvą naudojant su įmontuotu telekonverteriu, arba vertes, taikomas naudojant vien tik objektyvą, tačiau abiejų verčių įrašyti būdavo neįmanoma.
Fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos peržiūra
 1. Įjunkite fotoaparatą.
 2. Paspauskite fotoaparato mygtuką MENU (meniu) ir pasirinkę SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) galėsite peržiūrėti fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 3. Patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 4. Išjunkite fotoaparatą.
Produkto aprašymas
Pavadinimas D6 integruotos programinės įrangos C versija 1.51
Tinkami fotoaparatai D6
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.50
Failo pavadinimas F-D6-V151W.exe
Reikalavimai, keliami sistemai
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Pastaba: reikia kompiuterio ir kortelių skaitytuvo.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Sukurkite kompiuterio standžiajame diske aplanką ir pavadinkite jį pagal pageidavimą.
 2. Atsisiųskite failą F-D6-V151W.exe į aplanką, kurį sukūrėte pirmu veiksmu.
 3. Paleiskite F-D6-V151W.exe, kad programa išpakuotų toliau nurodytą failą į aplanką D6Update:
  • D6__0151.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 4. Įkiškite fotoaparate suformatuotą atminties kortelę į atminties kortelių lizdą arba kortelių skaitytuvą ir nukopijuokite į ją failą D6__0151.bin.
  Pastaba. Integruotą programinę įrangą nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 5. Įkiškite atminties kortelę į 1 fotoaparato lizdą ir įjunkite fotoaparatą.
 6. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 7. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 8. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamesnių nurodymų arba informacijos apie įrangą, kuriai reikia naujinio, atsisiųskite toliau nurodytą PDF failą:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Pastaba: atvirosios programinės įrangos, kuri naudojama fotoaparato NVM Express tvarkyklėje, licencija pateikiama dokumente “BSD License (NVM Express Driver)”.

Produkto aprašymas
Pavadinimas D6 integruotos programinės įrangos C versija 1.51
Tinkami fotoaparatai D6
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.50
Failo pavadinimas F-D6-V151M.dmg
Reikalavimai, keliami sistemai
 • macOS Monterey versija 12
 • macOS Big Sur versija 11
 • macOS Catalina versija 10.15
 • macOS Mojave versija 10.14
 • macOS High Sierra versija 10.13
 • macOS Sierra versija 10.12
Pastaba: reikia kompiuterio ir kortelių skaitytuvo.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Atsisiųskite F-D6-V151M.dmg.
 2. Dukart spustelėkite failo F-D6-V151M.dmg piktogramą, kad prijungtumėte disko atvaizdį su aplanku D6Update, kuriame yra toliau nurodytas failas:
  • D6__0151.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 3. Įkiškite fotoaparate suformatuotą atminties kortelę į atminties kortelių lizdą arba kortelių skaitytuvą ir nukopijuokite į ją failą D6__0151.bin.
  Pastaba. Integruotą programinę įrangą nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 4. Įkiškite atminties kortelę į 1 fotoaparato lizdą ir įjunkite fotoaparatą.
 5. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 6. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 7. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamesnių nurodymų arba informacijos apie įrangą, kuriai reikia naujinio, atsisiųskite toliau nurodytą PDF failą:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Pastaba: atvirosios programinės įrangos, kuri naudojama fotoaparato NVM Express tvarkyklėje, licencija pateikiama dokumente “BSD License (NVM Express Driver)”.

Galutinio naudotojo licencinė sutartis

PDF formato failus galima peržiūrėti naudojantis nemokama Adobe® Reader® programine įranga.
Atsisiųsti Adobe® Reader®.