தமிழ்

பதிவிறக்க மையம்

டிஜிட்டல் கேமரா மற்றும் மற்ற படிமமாக்கல் சாதனங்களுக்கான கையேடுகள், மென்பொருள், மற்றும் சாதனைநிரலை பதிவிறக்கம் செய்யவும். தொடருவதற்கு முன்பு, விளக்கம், எச்சரிக்கைகள், மற்றும் பதிவிறக்கம் மற்றும் நிறுவுதல் அறிவுறுத்தல்களைப் படிக்கவும். பட்டியலிடப்படாத தயாரிப்புகளுக்கு பதிவிறக்கங்கள் எதுவும் கிடைக்காது.

தயாரிப்பின் பெயர் வழியாகத் தேடவும்

தயாரிப்பு வகை வழியாகத் தேடவும்

செயல்நிலை 1வகையைத் தேர்வு செய்யவும்

செயல்நிலை 2துணை-வகை அல்லது வரிசையைத் தேர்வு செய்யவும்

செயல்நிலை 3தயாரிப்பு ஒன்றைத் தேர்வு செய்யவும்